Văn bản »

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1227/SGDĐT 10/05/2020

Hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ giáo dục trung học và GDTX học kì II năm học 2019-2020

Tải về
271/UBND-KGVX 19/03/2020

Về việc cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

Tải về
Công văn số 1392 /BGDDT-GDTrH 04/04/2017

V/v thực hiện một số quy định vê đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017

Tải về
Thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC 13/04/2015

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Tải về
Nghị định 108/2014/NĐ-CP 19/11/2014

Chính sách tinh giản biên chế

Tải về
Hướng dẫn 01/HD-THCSBM 03/09/2014

Về việc đóng, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2014 - 2015

Tải về
Quyết định 900/QĐ-UBND 16/06/2014

Bna hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của ngành giáo dục mần non,phổ thông...

Tải về
Quyết định 1089/QĐ-UBND và quyết định 1090/QĐ-UBND 07/07/2014

Khen thưởng "Tập thể Lao động Tiên tiến" và Chiến sĩ thi đua cơ sở" ngành giáo dục năm học 2013-2014

Tải về
Quyết định 454/QĐ-UBND 30/03/2014

Quy định một số mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ của ngành giáo dục tỉnh An Giang

Tải về
Hướng dẫn 624/HD-PGDĐT 23/04/2014

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015

Tải về
Quyết định 11/QĐ-BGD&ĐT 04/04/2006

Quyết định ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Tải về
Hướng dẫn 56/HD-PGDĐT 12/03/2014

Hướng dẫn thuyên chuyển năm 2013-2014

Tải về
Nghị định 138/2013/NĐ-CP 21/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Tải về
Thông tư 08/TT-BNV 30/07/2013

Hướng dẫn chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn

Tải về
Một số văn bản có liên quan đến dạy thêm 27/09/2013

QĐ 04/2013 ngày 21/02/2013 của UBND Tỉnh vè việc ban hành quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An giang và một số văn bản của Phòng GDĐT Châu Phú

Tải về
Hướng dẫn 579/HD-GDĐT 22/05/2005

Hướng dẫn khen thưởng học sinh xuất sắc toàn trường

Tải về
Quyết định 324/QĐ-PGDĐT 02/05/2013

V/v thành lập HĐTĐ khen thưởng Phòng GDĐT

Tải về
Hướng dẫn 325/HD-PGDĐT 08/05/2013

Về việc thực hiện chế độ trả thêm giờ cho giáo viên THCS

Tải về
Công văn 1741/BGDĐT-GDTrH 04/03/2009

Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”

Tải về
Chương trình 250/CTr/BGDĐT- 21/04/2009

Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2009-2013

Tải về
Kế hoạch 307/KH-BGDĐT 21/07/2008

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008-2013

Tải về
Kế hoạch 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL- TƯĐTN 18/08/2008

Kế hoạch liên ngành triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013

Tải về
Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT 21/07/2008

Về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013

Tải về
Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT 07/08/2011

Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

Tải về
Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT 07/08/2011

Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

Tải về
Thông tư 30/2011/TT-BGDDT 07/08/2011

Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT

Tải về
Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT 09/07/2012

Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

Tải về
Thông tư 02/TT-BGDĐT 29/01/2013

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh THCS và THPT

Tải về
Hướng dẫn 30/HD-SGDĐT 26/08/2012

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2012-2013

Tải về
CV 1265/SGDĐT 28/09/2012

Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học.

Tải về
Chỉ thị 2737/CT-BGDĐT 26/02/2012

Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013.

Tải về
Luật Công đoàn năm 2012 19/06/2012

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

Tải về
Nghị định 71/2012/NĐ-CP 18/09/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2010/nđ-cp ngày 02 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Tải về
647/HD-PGDĐT 04/11/2012

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013

Tải về
596/SGDĐT-TCCB 10/05/2012

V/v thực hiện Quyết định số 558/BGDĐT về việc triển khai hệ thống phần mềm VEMIS trong các trường phổ thông.

Tải về
Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT 06/05/2009

Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về
Quyết định 266/QĐ-UBND 20/01/2012

Phê duyệt Phương án triển khai, thực hiện Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập

Tải về
Hướng dẫn 08/HD-SGDĐT 07/03/2012

Về việc triển khai, thực hiện Thôngtư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009

Tải về
Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 14/04/2009

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

Tải về
Thông tư 113 /2007/TT-BTC 23/09/2007

Sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
Thông tư 71/2006/TT-BTC 08/08/2006

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
Nghị định 43/2006/NĐ-CP 24/04/2006

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
Nghị định 31/2012/ND-CP 11/04/2012

Quy định mức lương tối thiểu

Tải về
Nghị định 22/2011/NĐ-CP 03/04/2011

Quy định mức lương tối thiểu chung

Tải về
Nghị định 33/2011/NĐ-CP 15/05/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2010/nđ-cp ngày 02 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Tải về
Nghị định 34/2011/NĐ-CP 16/05/2011

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Tải về
Nghị định 54/2011/NĐ-CP 03/07/2011

Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Tải về
Công văn 1741/BGDĐT-GDTrH 04/03/2009

V/v: Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Tải về
Luật Cán bộ công chức 22/2008/QH12 12/11/2008

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức

Tải về
Luật viên chức 58/2010/QH12 14/11/2010

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức.

Tải về
 

Ảnh hoạt động

Học trực tuyến
(Thời khóa biểu áp dụng từ 06/09/2021)
NĂM HỌC 2021-2022
Xem thời khóa biểu
(Chú ý: để học chỉ cần chọn môn ở dưới & chọn bài là học)

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 5203

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 220888

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3206589


Tin tức & sự kiện

Thông báo từ Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang, các trường Mần non, Tiểu học và THCS nghỉ đến khi có thông báo  
Học trực tuyến từ 30/03/2020 - 04/04/2020  

Đăng nhập