Tin tức » Đoàn thể » Chi bộ »

Thứ năm - 04/08/2022 21:17

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH NĂM 2022

Căn cứ chương trình số: 02- CTr/ĐU, ngày 08/03/2022 về việc kiểm tra,giám sát của Đảng ủy xã Bình Mỹ năm 2022 kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2022; Ban Chi ủy Chi bộ trường THCS Bình Mỹ đề ra kế hoạch kiểm tra, giám sát Đảng viên chấp hành năm 2022 như sau:

ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH MỸ

CHI BỘ TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số : 03 -KH/CB.THCS.BM

Bình Mỹ,ngày 16 tháng 03 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH NĂM 2022

 

Căn cứ chương trình số: 02- CTr/ĐU, ngày 08/03/2022 về việc kiểm tra,giám sát của Đảng ủy xã Bình Mỹ năm 2022 kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2022;

Ban Chi ủy Chi bộ trường THCS Bình Mỹ đề ra kế hoạch kiểm tra, giám sát Đảng viên chấp hành năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU – NHIỆM VỤ:

1. Mục đích yêu cầu:

Nhận xét và đánh giá được những ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra được các nguyên nhân yếu kém để đề ra các giải pháp khắc phục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng của Chi bộ trong năm 2022.

          Phát huy được sức mạnh tổng hợp của tất cả đảng viên và quần chúng cùng với tinh thần tự giác của mỗi đảng viên.

Nhằm đánh giá đúng thực chất tình hình triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương, Chương trình, Kế hoạch của, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy.

          2. Nhiệm vụ:

          Trong năm 2022 thực hiện kiểm tra 05 tổ đảng gồm 49 đảng viên.

          II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:

1.Nội dung kiểm tra:

+ Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

+ Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất  là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

2.Đối tượng kiểm tra:

Tất cả đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ THCS Bình Mỹ

3.Thời gian kiểm tra:

* Thời gian thực hiện kiểm tra đối với các tổ đảng như sau: 

 

Thời gian

STT

Đảng viên

Nội dung kiểm tra

Tháng 04/2022

1

Nguyễn Thanh Tiền

- Nêu cao ý thức phục vụ; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của đảng viên; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của tập thể.

-Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc

- Hoàn thành dữ liệu kiểm định chất lượng mức độ 2, nội bộ nhà trường, tuyến đầu phòng chống dịch.

- Kê khai tài sản đúng quy định

2

Đinh Thanh Tuấn

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; 

- Công tác đội, các phong trào, nền nếp học sinh, đội cờ đỏ, đạo đức học sinh.

-Tuyên truyền  tình hình dịch Covid-19 đến GV, HS.

3

Văn Hiếu

- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp.

- Nhiệm vụ chung chuyên môn, nền nếp giảng dạy giáo viên, chất lượng bộ môn, học sinh giỏi các cấp.

- Kê khai tài sản đúng quy định.

4

Nguyễn Thị Diệu Minh

-Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Công tác quản lý chất lượng chuyên môn tổ tiếng Anh.

5

Lê Thanh Toàn

- Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

6

Nguyễn Văn Hòa

-  Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".  

- Công tác phân công phân nhiệm, điều hành quản lý tổ chuyên môn.

7

Đỗ Hoàng Khương

- Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

- Công tác ngoài giờ, phổ cập, cảnh quan nhà trường.

-Theo dõi tình hình dịch Covid-19.

- Kê khai tài sản đúng quy định

8

Trịnh Trọng Nhân

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

- Công tác phụ đạo, quan tâm học sinh yếu kém bộ môn phụ trách.

9

Nguyễn Văn Độ

-.Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu

- Quan tâm giúp đỡ học sinh yếu, kém

- Công tác bồi dưỡng chuyên môn theo chuẩn giáo dục, luật mới.

Tháng 05/2022

1

Nguyễn Thị Tuyết Xuân

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả UDCNTT trong công việc.

- Công tác văn thư lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, quản lý dữ liệu nhân sự nhà trường.

-Công tác tiếp nhận và giải quyết các văn bản liên quan.

2

Phan Thị Kim Xuyên

- Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của anh em đồng nghiệp trong đơn vị

- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp

- Quản lý  Y tế nhà trường

-Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Theo dõi tình hình Covid 19 tại đơn vị.

3

Nguyễn Thị Ý Nhi

-Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

- Quan tâm theo dõi học sinh lớp chủ nhiệm.

-Phối hợp điều hành tổ chuyên môn

4

Dương Thị Ngọc Bích

-Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

-Công tác giáo dục học sinh

-Công tác chuyên môn giảng dạy các lớp.

5

Lê Thị Lan Anh

- Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.  

-Quản lý lớp chủ nhiệm, theo dõi học sinh chưa ngoan.

6

Nguyễn Thị Phương Trinh

-Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành

- Quan tâm giúp đỡ học sinh yếu, kém

- Quản lý lớp chủ nhiệm.

7

Phan Thanh Dũng

-Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

-Phân công phân nhiệm, điều hành quản lý tổ chuyên môn.

8

Nguyễn Thị Thúy Diễm

-Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành.

- Công tác tự quản giờ dạy, giờ chủ nhiệm, phối hợp với phụ huynh lớp chủ nhiệm.

- Thực hiện các báo cáo

9

Phạm Thanh Sơn

- Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa.

- Phân công lớp chủ nhiệm, thực hiện khâu vệ sinh, phòng chống covid 19 tại lớp.

10

Nguyễn Thành Út

- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".  

- Quan tâm học sinh yếu, kém.

Tháng 06/2022

1

Lê Văn Thông

- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

- Chuẩn bị nguồn học sinh thi hội khỏe, ca-múa- nhạc các cấp.

2

Trịnh Khoa Huân

- Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân.

- Quản lý học sinh, rèn luyện thể chất, khâu chọn nguồn HS năng khiếu

3

Lương Thị Ngọc Sương

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

- Quan tâm lớp chủ nhiệm, học sinh cá biệt.Phối hợp với phụ huynh học sinh lớp chủ nhiệm.

4

Lê Trần Diễm Châu

- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".  

- Chất lượng bộ môn, quan tâm học sinh cá biệt. Công tác phối hợp chọn nguồn học sinh giỏi bộ môn.

5

Nguyễn Thị Xuân Chi

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị

- Quản lý lớp chủ nhiệm.

6

Mai Kim Phương

- Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Quan tâm giúp đỡ học sinh yếu, khó khăn, lớp chủ nhiệm.

7

Nguyễn Văn Hùng

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; tích cực học tập, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. 

- Quản lý lớp chủ nhiệm.

8

Trần Minh Châu

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

- Tăng cường phối hợp quản lý tổ chuyên môn đạt hiệu quả.

9

Phạm Thanh Hùng

- Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân

- Quản lý lớp chủ nhiệm, giờ giấc

- Thực hiện các báo cáo nhà trường.

10

Lê Tấn Phúc

- Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong luôn gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

- Quản lý Web, CNTT, phần mềm quản lý điểm số.

Tháng 07/2022

1

Trà Thúy Liễu

-Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm. 

-Theo dõi học sinh cá biệt, giúp đỡ học sinh khó khăn, lớp chủ nhiệm.

2

Hồ Đăng Anh Khoa

- Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.  

- Quản lý học sinh, rèn luyện thể chất, chọn nguồn HS năng khiếu

3

Đỗ Thanh Bình

- Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân

- Quản lý phòng bộ môn tiếng anh, theo dõi học sinh cá biệt.

4

Nguyễn Trường Giang

- Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện nền nếp học sinh, công tác phối hợp với Đội TNTPHCM

5

Huỳnh Thị Giao Linh

-Mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình 

- Quan tâm học sinh cá biệt, chất lượng giảng dạy bộ môn. Phối hợp công tác chọn nguồn học sinh giỏi.

6

Lê Viễn Chơn

- Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị;

- Giáo dục học sinh, chất lượng bộ môn, lớp chủ nhiệm.

7

Ngô Thị Thùy Mai

- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp

- Chất lượng bộ môn, theo dõi học sinh yếu, kém.

8

Phan Hồng Sắc

-Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy 

- Chọn nguồn bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp trong thời gian tới.

9

Võ Thị Ngọc Châu

- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".  

- Quan tâm lớp chủ nhiệm, học sinh cá biệt, phối hợp chọn nguồn học sinh giỏi.

10

Nguyễn Thị Châu Phi

-Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.  

- Công tác tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi

- Giáo dục học sinh, giúp đỡ học sinh khó khăn, tư vấn học sinh

Tháng 08/2022

1

Quách Thị Thúy Hoa

- Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

- Công tác thư viện tiên tiến trong thời gian tới.

2

Phan Thị Anh Đào

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân

-Thực hiện công tác kế toán, giờ giấc, báo cáo, niêm yết công khai.

3

Nguyễn Tấn An

-Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị

- Phối hợp chọn nguồn học sinh giỏi, theo dõi học sinh cá biệt lớp chủ nhiệm.

4

Huỳnh Long Phi

-Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. 

-Theo dõi lớp chủ nhiệm.

5

Trịnh Thế Duy

-Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-Quan tâm học sinh cá biệt.

6

Ngô Thị Huyền Trân

- Manh dạn trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không, né tránh.

- Quan tâm học sinh lớp chủ nhiệm.

7

Đặng Minh Triết

- Nói và viết đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Phân công, phân nhiệm, theo dõi chất lượng bộ môn ở tổ.

8

Nguyễn Văn Đông

- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. 

 - Quản lý lớp chủ nhiệm, học sinh cá biệt, phối hợp gia đình học sinh.

9

Trần Thị Thanh Tuyền

-Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

- Quan tâm lớp chủ nhiệm, theo dõi học sinh cá biệt.

 

10

Võ Thị Thúy An

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

- Chất lượng bộ môn, quan tâm học sinh yếu, kém, giáo dục học sinh chưa ngoan.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức triển khai trong kỳ họp chi bộ tháng 03 năm 2022.

-Các đảng viên kiểm điểm theo các yêu cầu của nội dung kiểm tra.

-Phân công các tổ trưởng tiến hành kiểm tra theo định kỳ, các đảng viên thông qua nội dung tự kiểm tra của bản thân trước tập thể tổ đảng để tập thể nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

-Tổ chức công khai kế hoạch  kiểm tra trong kỳ họp chi bộ tháng 03/2022.

-Báo cáo kết quả thực hiện của chi bộ về Đảng ủy trong tháng 10/2022.

Nơi nhận:

-Đảng ủy xã Bình Mỹ“để báo cáo”

-Lưu VT

-Website của trường

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

NGUYỄN THANH TIỀN

 


bình luận
Mã an toàn:
Mã chống spamThay mới
 

Ảnh hoạt động

Học trực tuyến
(Thời khóa biểu áp dụng từ 06/09/2021)
NĂM HỌC 2021-2022
Xem thời khóa biểu
(Chú ý: để học chỉ cần chọn môn ở dưới & chọn bài là học)

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 6162

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 144951

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2789143


Tin tức & sự kiện

Thông báo từ Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang, các trường Mần non, Tiểu học và THCS nghỉ đến khi có thông báo  
Học trực tuyến từ 30/03/2020 - 04/04/2020  

Đăng nhập