Tin tức » Tin tức »

Thứ ba - 13/09/2016 05:27

Hướng dẫn công tác thu học phí năm học 2016-2017

Căn cứ quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND Tỉnh An Giang v/v quy định mức thu học phí trong địa bàn tỉnh An Giang; Trường THCS Bình Mỹ hướng dẫn thu và miễn giảm học phí năm học 2016-2017 như sau:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU PHÚ
TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số:   /HD-THCSBM Bình Mỹ, ngày 12 tháng 9 năm 2016
HƯỚNG DẪN
Về việc đóng, miễn giảm học phí năm học 2016 – 2017
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;
Căn cứ quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND Tỉnh An Giang v/v quy định mức thu học phí trong địa bàn tỉnh An Giang;
Trường THCS Bình Mỹ hướng dẫn thu và miễn giảm học phí năm học 2016-2017 như sau:
PHẦN A.
MỨC ĐÓNG HỌC PHÍ
Mức đóng học phí: 30.000 đồng/học sinh/tháng. (đóng 9 tháng)
PHẦN B.
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
I-ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:
1- Đối tượng được miễn đóng học phí:
a. Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. (có giấy xác nhận của Phòng Lao động TBXH hoặc UBND xã )
b. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế (hộ cận nghèo) (có giấy xác nhận đối tượng của chính quyền địa phương)
c. Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; (Có xác nhận của UBND xã)
d. Học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo. (có sổ chứng nhận hộ nghèo)
e. Học sinh là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân (có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý)
f. Học sinh người dân tộc Khmer, Chăm
2-Đối tượng được giảm 50% học phí:
a. Học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; (có sổ hưởng trợ cấp do BHXH cấp)
b. Học sinh có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo. (có sổ chứng nhận hộ cận nghèo)
II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
1. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo
2. Học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo.
PHẦN C
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
VÀ CHI TRẢ KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
1. Trình tự:
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh làm đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi về trường.
2. Thủ tục hồ sơ:
*Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi về trường theo các biểu mẫu như sau:
-Đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí (Mẫu 1)
-Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu2).
*Kèm theo đơn là bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:
-Giấy xác nhận cơ quan quản lý (hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận) đối tượng người có công;
-Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;
-Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng là học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ;
-Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã đối với học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật và giấy chứng nhận hộ cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng có khó khăn về kinh tế;
-Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng;
-Giấy chứng nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp đối với học sinh thuộc hộ nghèo.
-Giấy chứng nhận được miễn học phí theo Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30/7/2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân;
-Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí theo Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.
- Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú đối với học sinh là người dân tộc rất ít người.
- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động đối với Học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên
*Chú ý:
-Học sinh vừa thuộc diện được miễn, giảm học phí vừa thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ các giấy tờ liên quan nói trên kèm các đơn theo 2 đơn xin theo mẫu.
-Người học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì hàng năm phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.
3. Trách nhiệm xét duyệt và thẩm định hồ sơ
Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
4. Phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập
-Phòng giáo dục và đào tạo hoặc ủy quyền cho trường chịu trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh.
-Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh chưa nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.
-Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp với mức 100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng khác... thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.
                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                       NGUYỄN THANH HÙNG
 
Tải hướng dẫn tại đây
Tải mẫu đơn tại đây
 
 
HƯỚNG  DẪN THU VÀ NỘP HỌC PHÍ
Định mức đóng cho mỗi học sinh trong một tháng là 30.000 đồng (270.000 đồng/năm học)
      Học sinh có thể đóng một lần hoặc đóng chia thành nhiều đợt cụ thể như sau :
            +Đóng một lần 270.000 đồng, hạn chót là ngày 31/10/2016
            +Đóng 2 lần, mỗi lần đóng 135.000 đồng, hạn chót vào các ngày :
                        . Lần 1 : ngày 31/10/2016;              . Lần 2 : ngày 31/3/2017
            +Đóng 3 lần : mỗi lần 90.000 đồng, hạn chót vào các ngày :
                        . Lần 1 : ngày 31/10/2016;              . Lần 2 : ngày 31/12/2016
                        . Lần 3 : ngày 31/3/2017
+Đóng 4 lần : mỗi lần từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng, hạn chót vào các ngày :
                        . Lần 1 : ngày 31/10/2016;              . Lần 2 : ngày 31/12/2016
                        . Lần 3 : ngày 28/2/2017;                . Lần 4 : ngày 31/3/2017
            +Đóng mỗi tháng 30.000 đồng từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng
            +Đóng mỗi tuần 7.500 đồng vào thứ bảy hàng tuần
CÁC KHOẢN KHÁC HỌC SINH ĐƯỢC QUYỀN THAM GIA
-Bảo hiểm Y tế bắt buộc:  457.380 đồng/hs/năm
-Bảo hiểm tai nạn học sinh có thể tham gia một trong các mức sau:
Mức 1:    50.000 đồng/hs/năm
Mức 2:    75.000đ/hs/năm
Mức 3:    100.000đ/hs/năm.
            *Hạn chót hoàn thành 31/10/2016.
 
bình luận
 

Ảnh hoạt động

Học trực tuyến
(Thời khóa biểu áp dụng từ 06/09/2021)
NĂM HỌC 2021-2022
Xem thời khóa biểu
(Chú ý: để học chỉ cần chọn môn ở dưới & chọn bài là học)

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 331

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19155

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2841342


Tin tức & sự kiện

Thông báo từ Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang, các trường Mần non, Tiểu học và THCS nghỉ đến khi có thông báo  
Học trực tuyến từ 30/03/2020 - 04/04/2020  

Đăng nhập