Tin Tức » Tổng hợp »

Thứ tư - 10/04/2013 12:47

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2103

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN CHÂU PHÚ
TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: ____/KH-THCSBM
 
Bình Mỹ, ngày   10   tháng  4   năm 2013
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2012-2013
Căn cứ Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số  212  /KH-PGD ngày 01/4 /2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở năm học 2012-2013, trường THCS Bình Mỹ  xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2012-2013 như sau:
I.Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên
-Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
-Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo
     II. Đối tượng bồi dưỡng
 Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại trường.
    III. Nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng: 120 tiết/năm học/giáo viên.
1. Khối kiến thức bắt buộc (Nội dung 1,2)
a) Nội dung bồi dưỡng 1 ( 30 tiết /năm học/ giáo viên )
STT Nội dung  bồi dưỡng Số tiết
1 Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, cụ thể như sau: 20 tiết
a) Bồi dưỡng công tác tư vấn học đường cấp THCS 10 tiết
b) Bồi dưỡng giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và giao tiếp ứng xử trong giáo viên và CBQL cấp THCS 10 tiết
2 Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 10 tiết
a) Chỉ thị 2737 /CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013.
b) Thông tư 58 /2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT
c) Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
d) Thông tư 13//2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
e) Các hướng dẫn của Bộ GDĐT về việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
 
b) Nội dung bồi dưỡng 2 ( 30 tiết /năm học/ giáo viên )  :
 
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết
1 Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, cụ thể như sau: 20 tiết
a) Bồi dưỡng năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp cấp THCS 10 tiết
b) Bồi dưỡng phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THCS 10 tiết
2 Một số văn bản hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn 10 tiết
a) Công văn 30/HD-SGDĐT ngày 27/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2012-2013;
b) Công văn số 1265/SGDĐT-CT.HSSV ngày 25/9/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2012-2013;
c) Các văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo (Công văn 475/HD-PGDĐT ngày 28/8/2012
2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3)
- Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên.
- Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học ( Mã 13 – 16): 15 tiết
- Tăng cường năng lực dạy học (Mã 17 -19): 15 tiết
- Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh (Mã 23- 24): 15 tiết
- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học (Mã 25-27): 15 tiết
-Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học (mã 20-22)
III. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
1. Hình thức chung: tự học của người học ; tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu.
2. Các hình thức cụ thể:
a) Khối kiến thức bắt buộc:
- Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ và quy chế chuyên môn cấp học do Hiệu trưởng triển khai đến CBQL và giáo viên của đơn vị.
- Các chuyên đề bồi dưỡng theo quy định:
+ Phòng GDĐT triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên của đơn vị
b) Khối kiến thức tự chọn:
CBQL, GV bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy; qua sinh hoạt chuyên môn cụm, tổ, nhóm chuyên môn; qua Hội giảng, thao giảng, dự giờ; qua tự làm ĐDDH phục vụ giảng dạy hoặc dự thi các cấp…
IV. Tài liệu bồi dưỡng
- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp tài liệu nội dung bồi dưỡng kiến thức bắt buộc. Riêng các văn bản chỉ đạo chuyên môn cấp THCS trong nội dung bồi dưỡng 2 do Phòng Giáo dục và Đào tạo cung cấp
- Nội dung bồi dưỡng kiến thức tự chọn là các modun được quy định như trên
V. Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên
1. Hình thức đánh giá:
a) Tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch... (gọi chung là bài kiểm tra).
b) Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề.
Phòng GDĐT xây dựng phương án kiểm tra với đề kiểm tra chung trên phạm vi toàn huyện.
2. Điểm áp dụng khi sử dụng các hình thức đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10/bài kiểm tra. Trong đó:
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
- Phần tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
- Phần vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
 Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm
- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm
- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm,
 b) Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
c) Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
3. Trường ra đề kiểm tra theo từng nội dung, gửi về Phòng GDĐT để lập ngân hàng đề.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Hiệu trưởng:
- Xây dựng kế hoach BDTX của đơn vị;
- Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên;
- Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX của giáo viên;
- Tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên, tổng hợp trình lãnh đạo các cấp phê duyệt và cấp giấy chứng nhận theo quy định;
- Báo cáo công tác BDTX theo quy  định.
2. Tổ trưởng chuyên môn 
- Quản lý, chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác tự học, tự nghiên cứu và giảng dạy;
- Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX của giáo viên trong tổ;
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.
3. Giáo viên
Tích cực tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định  nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
            VII. Thực hiện hồ sơ lưu trữ:
            1. Cá nhân:
  - Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;
- Kế hoạch cá nhân;
- Tài liệu theo từng nội dung quy định;
- Bài khảo sát đánh giá kết quả;
- Giấy chứng nhận kết quả BDTX
       2. Trường:
      - Kế hoạch BDTX của trường
      - Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng và không tham gia bồi dưỡng;
      - Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.
VIII. Một số nội dung cần lưu ý
-Thành viên Hội đồng bộ môn tham gia biên soạn tài liệu, tác nghiệp chuyên môn, giải đáp thắc mắc của giáo viên về kiến thức, kỹ năng trong đơn vị và cụm trường phụ trách; tạo điều kiện để giáo viên học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên.
-Phòng GDĐT tổ chức điều động cán bộ quản lý của trường THCS này đến coi thi ở trường THCS khác. Bài thi được nêm phong gửi về hội đồng chấm của Phòng GD.
-Tất cả cán bộ giáo viên lập bảng đăng ký kế hoạch tự bồi dưỡng theo mẫu và nộp về BGH hạn chót ngày 20/4/2013
-Kiểm tra đồng loạt trên phạm vi toàn huyện dự kiến ngày 29/06/2013
-Chấm bài và công bố kết quả dự kiến ngày 30/6/2013
    Nơi nhận:                                                                        Hiệu trưởng
-Phòng GDĐT huyện Châu Phú
        “để báo cáo”
-Quản trị Website
- Lưu VT.                                                                                                

Tải kế hoạch tại đây
Các bài đã đăng
 

Tin đọc nhiều nhất

Kết quả thi ViOlympic Toán bằng tiếng Anh cấp trường của trường THCS Bình Mỹ
Kết quả thi ViOlympic Toán cấp trường của trường THCS Bình Mỹ năm 2015
Kết quả thi IOE cấp huyện Châu Phú khóa ngày 09/01/2015
Thống kê kết quả thi học sinh giỏi khóa ngày 14/12/2014
Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2014-2015-Khóa ngày 14/12/2014
LỊCH THI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2014-2015
Kế hoạch thi kiểm tra Học Kỳ I (2014-2015)
Kết quả thi IOE khối 6 ngày 06/12/2014 vào lúc 7:30 đến 8:00 của trường THCS Bình Mỹ
Kết quả thi IOE cấp trường của trường THCS Bình Mỹ 29/11/2014
Kết quả thi nghề phổ thông của trường THCS Bình Mỹ khóa ngày 25/10/2014
Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 2014-2015
Kế hoạch hoạt động chào mùng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, năm học 2014-2015
Phân phối chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, năm học 2014-2015.
Quyết định Ban giám sát công trình xây dựng 2 phòng học
Kế hoach kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015
Danh sách học sinh chính thức các lớp năm học 2014-2015.
Hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp huyện năm 2014-2015
Kế hoạch và chương trình công tác chủ nhiệm năm học 2014-2015
Kế hoạch và chương trình công tác năm học 2014-2015
Phương án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015

Ảnh hoạt động

Phần mềm học tập

Liên kết

 

Đăng nhập

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 729

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74364

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1933973

Tổ Sử-Địa-GDCD