Quyết định chấm thi BDTX năm 2013

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bình Mỹ về việc thành lập Hội đồng chấm thi BDTX năm 2013
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN CHÂU PHÚ
TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: ____/QĐ-THCSBM Bình Mỹ, ngày  25    tháng  6   năm 2013
QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH MỸ
V/V thành lập hội đồng coi thi Bồi dưỡng thường xuyên
Năm học 2013
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH MỸ
     Căn cứ  Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành  điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
    Căn cứ kế hoạch số 212/KH-PGDĐT ngày 01/04/2013 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS năm học 2012 – 2013;
    Căn cứ kế hoạch số 212/KH-THCSBM ngày 10/04/2013 của Trường THCS Bình Mỹ về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS năm học 2012 – 2013;
    Xét năng lực, phẩm chất cán bộ công chức,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Hội đồng chấm thi bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2013của trường THCS Bình Mỹ, với thành phần như sau: (danh sách đính kèm)
Điều 2 : Nhiệm vụ và quyền hạn của các giám khảo chấm thi thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
Thời gian làm việc của Hội đồng chấm thi là 01 (một) ngày 28/06/2013.
Họp toàn thể Hội chấm thi vào lúc 7h30 ngày 28/06/2013(thứ sáu) tại trường THCS Bình Mỹ, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên sẽ do Chủ tịch Hội đồng chấm phân công.
Điều 3 : Các Ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy./.
 
  Hiệu trưởng
 
Nguyễn Thanh Hùng

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHẤM THI BDTX NĂM 2013
(kèm theo QĐ số ___/QĐ-THCSBM ngày 25/6/2013)
 
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Hùng Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ Giám khảo
2 Nguyễn Thị Tuyết Xuân TK.HĐSP Thư ký  
3 Đỗ Hoàng Khương Phó HT Giám khảo  
4 Đỗ Thị Ngọc Điệp Tổ trưởng tổ Toán-Tin Giám khảo  
5 Đặng Minh Triết Tổ trưởng tổ Lý-KTCN Giám khảo  
6 Phạm Hồng Điều Tổ trưởng tổ Sinh-KTNN Giám khảo  
7 Lê Văn Thông Tổ trưởng tổ TD-Nhạc-MT Giám khảo  
8 Trần Thanh Lệ Thu Tổ trưởng tổ Văn-KTPV Giám khảo  
9 Nguyễn Văn Hòa Tổ trưởng tổ Sử-GDCD Giám khảo  
10 Nguyễn  Thị Diệu Minh Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ Giám khảo  
            Tổng kết danh sách có 10 người.
                                                                                    Hiệu trưởng