Tin tức » Tổng hợp »

Thứ hai - 08/08/2016 17:46

Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Trường THCS Bình Mỹ là một trong những trường có chất lượng cao của huyện về giáo dục học sinh có tri thức khoa học, nhân cách toàn diện. Luôn luôn là trường tiên tiến cấp huyện, là nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên.

PHÒNG GDĐT HUYỆN CHÂU PHÚ
TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số:____/KH-THCSBM Bình Mỹ, ngày     tháng    năm 2016
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
Bình Mỹ là một trong 13 xã thị trấn của huyện Châu Phú, phía Bắc giáp xã Bình Long, phía Nam giáp xã An Hòa và xã Cần Đăng, phía Đông giáp sông Hậu và phía Tây giáp xã Bình Chánh. Toàn xã có 8 ấp với tổng số hộ thời điểm tháng 9 năm 2013 là 6022 hộ, 8 ấp với 24.943 dân. Bình Mỹ là xã có kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, các dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế-xã hội của xã.
Tình hình an ninh chính trị ổn định, nhận thức của các cấp ngành và nhân dân về công tác giáo dục đã có một bước chuyển biến rõ rệt. Địa phương đã hoàn thành công tác phổ cập trung học cơ sở từ năm 2004.
Qua 5 năm thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2015 và định hướng tầm nhìn đến năm 2020, trường THCS Bình Mỹ khẳng định vị thế của mình trong hoạt động sự nghiệp của địa phương, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày được ổn định và có chiều hướng đi lên. Trên cơ sở các thành quả đạt được của các năm qua, trường THCS Bình Mỹ tiếp tục xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp cơ bản trong quá trình vận động xây dựng và phát triển của nhà trường trong tình hình mới, đây là nền tảng quan trọng để Hiệu trưởng, Hội đồng trường, các tổ chức, các cá nhân có liên quan đến hoạt động nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là giai đoạn triển khai và thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ An Giang lần thứ X, Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ Châu Phú lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Bình Mỹ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020, là giai đoạn tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
Việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2025 có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020 của nhà trường và của địa phương.
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: (Số liệu thời điểm hiện tại)
  Tổng số Nữ Đảng Trình độ đào tạo Ghi chú
Đạt chuẩn Trên chuẩn Chưa đạt chuẩn
Hiệu trưởng 1   1   1    
Phó hiệu trưởng 2   2   2    
Giáo viên 71 30 45 11 60   2 Thạc sĩ
Nhân viên 7 4 4 6 1    
Cộng 81 34 52 17 64    
* Chia giáo viên theo bộ môn:
TT Môn Tổng số Nữ Trình độ Trong tổng số
Đại học Cao đẳng Trung cấp Khác Biên chế Hợp đồng
TS Nữ TS Nữ TS Nữ   TS Nữ
1 Ngữ văn 12 4 9 4 3         11 1  
2 Lịch sử 6 3 5 3 1         4 2 2
3 Địa 2 2 2 2           1 1 1
4 GDCD 1 1 1               1 1
5 Tiếng Anh 9 7 9 7           9    
6 Mỹ thuật 3 2 2 1 1 1       1 2 1
7 Âm Nhạc 2 1 2 1           1 1 1
8 Toán 16 4 13 4 3         11 5 1
9 5 1 4   1 1       4 1  
10 Hóa 4 1 4(1) (2) 1           3 1  
11 Sinh 6 3 4 (3) 3 2 1       4 2 2
12 TD 4   4(4)               4  
13 Tin 1 1 1 1           1    
                           
Cộng 71 30 60 27 11 3       50 21 9
14 Nhân viên 7 4 1(5)       4 4 2(6) 1 6 4
15 BGH 3   3             3    
Cộng 81 34 64 27 11 3 4 4 2 54 27 13
(1) Môn Hóa: có 01 GV phụ trách TPT Đội;
(2) Môn Hóa 01 GV đạt trình độ Thạc sĩ
(3) Môn Sinh: có 01 GV phụ trách TT HTCĐ
(4) Môn TD: có 01 GV đạt trình độ Thạc sĩ
(5) Nhân viên thiết bị có trình độ Đại học (môn Sinh)
(6) Nhân viên bảo vệ phục vụ
* Nhân viên:
TT Môn Tổng số Nữ Trình độ Trong tổng số
Đại học Cao đẳng Trung cấp Khác Biên chế Hợp đồng
TS Nữ TS Nữ TS Nữ   TS Nữ
  Nhân viên 7 4 1       4 4 2 1 6 4
1 Kế toán 1 1         1  1     1 1
2 Văn thư 1 1         1 1     1 1
3 Thiết bị 1   1             1    
4 Thư viện 1 1         1 1     1 1
5 Y tế học đường 1 1         1 1     1 1
6 Bảo vệ phục vụ 2               2   2  
CBQL đều được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và đạt trình độ trung cấp lí luận chính trị.
Đội ngũ CB-GV-NV nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được phân công.
2. Lớp, học sinh.
Khối lớp Số lớp Số học sinh
6 10 401
7 9 330
8 8 285
9 7 251
Cộng 34 1267
3. Cơ sở vật chất:
Khối phòng học, phòng bộ môn Số lượng
- Tổng số phòng học văn hoá 34
- Phòng học bộ môn, THTN 6
+ Phòng THTN Vật lý 1
+ Phòng THTN Hoá học 1
+ Phòng THTN Sinh học 1
+ Phòng bộ môn Tin học 2
+ Phòng bộ môn Ngoại ngữ 1
 
Khối phòng làm việc Số lượng
Tổng số phòng làm việc 16
- Phòng Hiệu trưởng 1
- Phòng Phó Hiệu trưởng 2
- Phòng Công đoàn 1
- Phòng Đoàn-Đội 1
- Phòng Y tế 1
- Phòng Truyền thống 1
- Phòng Thư viện 1
- Phòng Thiết bị 1
- Văn phòng 1
- Phòng Giáo vụ 1
- Phòng Giáo viên 1
- Phòng tiếp khách 1
- Phòng họp 2
- Phòng Bảo vệ 1
 
Số chỗ ngồi của học sinh Số lượng
+ Phòng bộ môn Lý 40
+ Phòng bộ môn Hóa 40
+ Phòng bộ môn Sinh 40
+ Phòng bộ môn Tin 80
+ Phòng bộ môn N.ngữ 50
 
Khối công trình công cộng Số lượng
Nhà xe giáo viên 1
Nhà xe học sinh 1
Căn tin
 
  Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh
Nam Nữ
Khối nhà vệ sinh 3  6 6
 
Đất đai Diện tích (m2)
            +Tổng diện tích đất 15.984,1
            Trong đó: Diện tích đất sân chơi, bãi tập 4063
 
Thiết bị dạy học tối thiểu Số lượng
Tổng số  
Chia ra: - Khối lớp 6  
              - Khối lớp 7  
              - Khối lớp 8  
              - Khối lớp 9  
Thiết bị phục vụ giảng dạy
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng  
Chia ra Máy vi tính phục vụ học tập 40
Máy vi tính phục vụ quản lý 10
Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet 40
Số máy photocopy 2
Số scanner
Số máy in 9
Số thiết bị nghe nhìn   
Trong đó:  
 - Ti vi 22
 - Nhạc cụ 3
 - Cát xét 3
 - Đầu Video  
 - Đầu đĩa 2
 - Máy chiếu OverHead 1
 - Máy chiếu Projector 3
 - Máy chiếu vật thể  
 - Thiết bị khác  
4. Điểm mạnh:
- Đảng ủy, UBND và nhân dân xã Bình Mỹ rất quan tâm đến các hoạt động của nhà trường.
- Đội ngũ ổn định, nội bộ đoàn kết, có ý thức trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp tốt, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đa số giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục; giáo viên năng động, có tinh thần sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Đội ngũ CBQL năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà trường. Lãnh đạo đoàn kết, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, toàn tâm phục vụ cho sự phát triển của nhà trường.
- Học sinh ngoan, lễ phép, có truyền thống hiếu học, ít vi phạm nội quy đặc biệt là không tham gia các tệ nạn xã hội. Chất lượng học tập của học sinh có tiến bộ. Hằng năm, tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng trên 95%, học sinh được công nhận TN THCS 100%.
- Nền nếp kỷ cương, kỷ luật của nhà trường được thực hiện tốt. Mọi người có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật lao động.
- Có Chi bộ riêng, chất lượng hoạt động tốt, nội bộ đoàn kết, trong từng năm đều đạt thành tích Chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhà trường có tổ chức Công đoàn cơ sở phát huy tốt vai trò của mình trong công tác chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên. Hằng năm đều được Công đoàn cấp trên công nhận là Công đoàn vững mạnh. Ngoài ra, trường có tổ chức Đội TNTP HCM hoạt động rất hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.
- Cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu dạy học, cảnh quan nhà trường đảm bảo “Xanh-sạch-đẹp-an toàn”.
5. Điểm yếu:
- Tay nghề giáo viên không đồng đều, một số giáo viên chưa đầu tư nhiều cho chuyên môn nghiệp vụ, chưa thực sự chuyên tâm trong việc dạy học và giáo dục học sinh, ngại đổi mới; khoảng 8% giáo viên không đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện nay. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số giáo viên còn hạn chế, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thấp, ý thức trách nhiệm chưa cao, thiếu quan tâm các công việc của trường, làm việc hiệu quả không cao.
- Số học sinh bỏ học còn cao chưa có biện pháp khắc phục.
- Chất lượng học sinh chưa đồng đều, số học sinh có lực học yếu còn nhiều nên chất lượng một số bộ môn còn thấp hơn so với mặt bằng chung của huyện.
6. Thời cơ và thách thức:
a. Thời cơ.
- Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với các hoạt động của nhà trường; cha mẹ học sinh và học sinh tín nhiệm và tin tưởng về chất lượng giáo dục của nhà trường; vị thế của nhà trường được nâng lên trong nhận thức của cộng đồng.
- Đội ngũ đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của tập thể cao.
- Được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất.
- Khả năng tiếp cận công nghệ thông tin tốt hơn.
- Các lực lượng xã hội tích cực tham gia vào các hoạt động, tạo được nguồn lực mạnh mẽ hỗ trợ cho công tác giáo dục của nhà trường.
b. Thách thức:
- Sự đòi hỏi của xã hội và cha mẹ học sinh ngày càng cao về chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo của trường.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, trình độ ngoại ngữ, tính năng động sáng tạo của CB, GV, NV đòi hỏi phải có năng lực chuyên môn cao. Sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục và thương hiệu của các trường trong địa bàn ngày càng lớn.
- Môi trường ngoài nhà trường tác động rất lớn đến việc học tập và giáo dục hành vi đạo đức của học sinh; các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều và đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên sa sút ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục.
- Việc nâng cao đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhu cầu đời sống sinh hoạt hằng ngày của con người được nâng cao.
7. Các vấn đề ưu tiên:
- Tiếp tục nâng cao nền nếp kỷ cương, kỷ luật của nhà trường trong dạy học, trong quản lý và trong giáo dục học sinh. Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật cho học sinh không để xảy ra hiện tượng bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trong nhà trường.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, thực hiện tốt các hoạt động giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, các hoạt động phong trào, nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường.
- Xây dựng trường đạt mức kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2017.
- Thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về năng lực chuyên môn, về nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác giáo dục và thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của nhà trường trong giai đoạn mới.
- Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; tập trung khắc phục nhanh hiện tượng học sinh bỏ học, tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
- Chú trọng giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tổ chức nhiều hoạt động dạy học, giáo dục và giao lưu trải nghiệm để các em có khả năng thích ứng với môi trường và hòa nhập cuộc sống.
- Tập trung xây dựng hoàn thiện cảnh quan nhà trường đáp ứng được yêu cầu nhà trường xanh sạch đẹp và môi trường thân thiện. Xây dựng được “Văn hóa nhà trường”
- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn lực về tinh thần, vật chất từ các tổ chức, các cá nhân, các đoàn thể, cha mẹ học sinh và nhân dân.
II/ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI:
1. Tầm nhìn:
Là một trong những trường chất lượng tốt của huyện về giáo dục học sinh có tri thức khoa học và nhân cách toàn diện. Luôn luôn là trường tiên tiến cấp huyện, là nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên.
2. Sứ mạng:
Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, có chất lượng giáo dục tốt, học sinh phát huy năng lực làm việc sáng tạo, năng động, tư duy độc lập, làm việc hợp tác và có cơ hội phát triển tài năng của mình.
3. Các giá trị cốt lõi:
- Kỹ cương
- Trách nhiệm
- Sáng tạo.
- Trung thực
- Tự trọng
- Nhân ái.
III/ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:
1. Mục tiêu:
1.1. Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, học sinh có đủ năng lực theo học ở bậc cao hơn và cung cấp cho địa phương nguồn nhân lực có chất lượng.
1.2. Các mục tiêu cụ thể:
- Mục tiêu ngắn hạn: Cuối năm 2016, trường được công nhận kiểm định chất lượng cấp độ 1, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng. Cuối năm 2017 đạt chuẩn thư viện tiên tiến. Năm học 2016-2017 tổ chức thực hiện chương trình trường học mới theo mô hình VNEN.
- Mục tiêu trung hạn:
Năm học 2017-2018, trở thành trường đạt chuẩn quốc gia
Đến năm 2020, trường được công nhận kiểm định chất lượng cấp độ 2 và trở thành trường chất lượng cao của huyện.
- Mục tiêu dài hạn:
Đến năm 2025, tiếp tục được công nhận trường đạt chuẩn quốc, trường được công nhận kiểm định chất lượng cấp độ 3
2. Chỉ tiêu.
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
Đến năm 2020 phấn đấu:
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp khá, giỏi trên 85%. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh đạt 40% tổng số giáo viên toàn trường.
- Giáo viên có trình độ đạt trên chuẩn đào tạo: 87,14%; có ít nhất là 02 Thạc sĩ.
- Nhân viên văn phòng đều đạt trình độ chuẩn về chuyên môn.
- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và tin học.
2.2. Lớp, Học sinh:
-Quy mô: 34à40 lớp.
-Học sinh: có khoảng 1300à1500 học sinh/năm.
2.3. Chất lượng giáo dục:
a. Học lực:
- Trên 65% học lực khá, giỏi (25% à30% học lực giỏi)
- Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 3% không có học sinh kém.
- Xét TN THCS đạt 100%. Học sinh trúng tuyển lớp 10 và các trường THCN 95%.
- Dự thi đầy đủ kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh hằng năm có 70% số học sinh dự thi đạt giải, trong đó số học sinh đạt giải cấp tỉnh đạt 30% số học sinh dự thi.
b. Hạnh kiểm:
- Học sinh có hạnh kiểm khá tốt đạt 98% trở lên, không có học sinh hạnh kiểm yếu.
- Học sinh có kỹ năng sống thật tốt, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, trung thực, lễ phép, có tinh thần đoàn kết, tôn trọng, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau phát triển.
 2.3. Cơ sở vật chất.
- Trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất vào năm 2017 trường có 34 đến 36 phòng học văn hóa (học 1buổi chính khóa và 1 buổi ngoại khóa).
- Có 02 phòng học bộ môn Tin học với khoảng 60 máy tính được nối mạng internet, có đầy đủ các phòng học bộ môn khác. Trang bị đầy đủ các máy tính, máy chiếu hoặc Tivi màn hình rộng hơn 40 inches cho mỗi phòng học vào năm 2016.
- Có đủ các phòng chức năng cho bộ phận hành chính.
- Hoàn chỉnh quy hoạch trồng cây xanh, đến 2017 trường có nhiều cây xanh có bóng mát. Cảnh quan nhà trường đảm bảo “Xanh-sạch-đẹp và thân thiện.
- Thư viện trường đạt chuẩn tiên tiến năm 2017.
- Nâng cao chất lượng trang web http://thcsbinhmyangiang.edu.vn nhằm phục vụ cho hoạt động dạy học của trường.
2.4. Quan hệ của nhà trường
- Đảm bảo việc tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên. Hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ của ngành giao.
- Quan hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện tốt nhất cho phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục của nhà trường.
- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài nhằm tăng cường cơ sở vật chất và động viên khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập.
3. Phương châm hành động:
Chất lượng giáo dục là uy tín danh dự của nhà trường
V/ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Các giải pháp chung
- Tuyên truyền trong CB, GV, NV và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược, lấy ý kiến của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường để thống nhất hành động và quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.
- Xây dựng văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu.
- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng nhân dân địa phương.
2. Các giải pháp cụ thể
a. Thể chế và chính sách:
- Xây dựng quy chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm một phần về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường quan hệ hợp tác với các đơn vị khác.
- Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế hoạt động trong nhà trường bảo đảm sự thống nhất, toàn diện.
b. Tổ chức bộ máy:
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân phù hợp với yêu cầu công việc. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại đội ngũ theo hướng chuyên môn hóa
- Tăng cường vai trò trách nhiệm và quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong các hoạt động.
c. Công tác đội ngũ:
- Thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng của giáo viên; rèn luyện đội ngũ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, có năng lực chuyên môn khá giỏi. Tất cả giáo viên đều sử dụng tốt các phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học. Đội ngũ thầy cô giáo gương mẫu, tác phong mẫu mực, đoàn kết tốt có tinh thần tương trợ lẫn nhau; đội ngũ có tâm huyết với nghề nghiệp, gắn bó với trường lớp, tận tụy với học sinh.
- Tạo mọi điều kiện để giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm với các trường tiên tiến trong tỉnh.
- Khuyến khích đội ngũ cải tiến phương pháp và lề lối làm việc. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trong nhà trường đạt 70% tổng số giáo viên toàn trường.
- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.
d. Nâng cao chất lượng các mặt giáo dục:
- Tăng cường công tác đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá bảo đảm phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh, chú trọng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Tổ chức dạy học theo hướng tích hợp đảm bảo phù hợp đối tượng học sinh, chú trọng các học sinh yếu kém để hạn chế học sinh ở lại lớp và bỏ học.
- Sử dụng tốt các phương tiện công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học, giảng dạy gắn lý thuyết với thực tiển, giúp học sinh rèn luyện những kỹ năng sống.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng giáo dục văn hóa. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể,
- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường.
e. Cơ sở vật chất:
- Hoàn thiện việc xây dựng CSVC, cảnh quan nhà trường đảm bảo trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2017.
- Huy động mọi nguồn kinh phí trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động dạy học theo hướng hiện đại. Từng bước hiện đại hóa các phòng học, các phòng học bộ môn, khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của HS.
- Tiếp tục trang bị các thiết bị dạy học đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và trong quản lý. Hoàn thiện việc xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên với nhà trường liên thông qua hệ thống mạng nội bộ và trang web.
- Tăng cường đầu tư sách tại thư viện theo hướng đa dạng, phong phú về chủng loại đáp ứng nhu cầu đọc, tham khảo của giáo viên, học sinh và đạt chuẩn thư viện tiên tiến vào năm 2017.
- Hoàn thiện trang Web trường http://thcsbinhmyangiang.edu.vn đảm bảo nội dung phong phú và thiết thực, thực hiện tốt vai trò cầu nối quản lý-giao tiếp-thông tin trong nội bộ và bên ngoài.
f. Quản lý tài chính:
- Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2016-2020 hợp lý phù hợp với điều kiện của nhà trường
- Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, đảm bảo tiết kiệm chi từ nguồn kinh phí được cấp hàng năm và thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ
- Tạo nguồn thu từ dịch vụ: căn tin, giữ xe…để bổ sung sửa chữa CSVC của trường và cải thiện đời sống giáo viên…
- Tích cực vận động nguồn kinh phí từ xã hội để tu bổ cơ sở vật chất, hỗ trợ học sinh. Công khai minh bạch các nguồn thu, chi trong nhà trường.
g. Công tác truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:
- Khai thác có hiệu quả website của trường, đẩy mạnh việc cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi thông tin. Khuyến khích giáo viên tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.
- Củng cố việc xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường bằng kết quả và hiệu quả hoạt động. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong việc thực hiện sứ mạng, tầm nhìn và giá trị nhà trường. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình củng cố xây dựng thương hiệu và uy tín của nhà trường.
h. Công tác xã hội hóa:
- Đẩy mạnh công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương, các nhà hảo tâm và phụ huynh học sinh để nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả đào tạo của nhà trường.
- Tích cực huy động nguồn lực của xã hội trên cơ sở nâng cao giá trị, vị thế để thu hút các tổ chức cá nhân tham gia phát triển nhà trường.
- Tăng cường huy động nguồn lực xã hội để xây dựng cảnh quan; chăm lo, hỗ trợ học sinh và hoàn thiện cơ sở vật chất của trường.
V/- Tổ chức thực hiện:
1. Công tác phổ biến, triển khai thưc hiện kế hoạch chiến lược:
- Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2025 được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ quan chủ quản, CMHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến hoạt động của trường.
- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược chịu trách nhiệm trong việc điều phối quá trình triển khai, điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn, bảo đảm sát với tình hình thực tế của nhà trường. Tổ chức kiểm tra đánh giá và sơ kết quá trình thực hiện trong từng học kỳ
2. Lộ trình thực hiện:
- Giai đoạn 1: 2016à2018:
+ Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng nền nếp nhà trường, kỷ cương trong dạy học, hạn chế số học sinh bỏ học và học sinh yếu kém, tăng cường các hoạt động phong trào mũi nhọn.
+ Hoàn thiện việc xây dựng CSVC đạt chuẩn quốc gia, xây dựng cảnh quan, chỉnh trang nhà trường.
+ Kiểm định chất lượng đạt mức độ 1.
+ Xây dựng đề án đạt chuẩn.
+ Thư viện đạt chuẩn quốc gia và chuẩn thư viện tiên tiến.
+ Trường đạt chuẩn quốc gia.
- Giai đoạn 2019à2020:
Năm 2020, trường được công nhận kiểm định chất lượng cấp độ 2 và trở thành trường chất lượng cao của huyện.
- Giai đoạn 2021à2025:
- Đến năm 2025, tiếp tục được công nhận trường đạt chuẩn quốc, trường được công nhận kiểm định chất lượng cấp độ 3
- Thực hiện tốt sứ mệnh đề ra là một trong những trường tiên tiến xuất sắc của huyện.
3. Trách nhiệm cá nhân:
a. Hiệu trưởng:
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược trong toàn trường.
- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch; tổ chức phân công, phân nhiệm cho từng thành viên trong nhà trường theo chức trách được giao, đặc biệt là vai trò các Phó hiệu trưởng quản lý công tác trong từng lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược của các bộ phận.
- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến nhiều bộ phận.
- Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học và từng giai đoạn phát triển của nhà trường.
b. Phó Hiệu trưởng:
Các Phó Hiệu trưởng phụ trách từng hoạt động chuyên môn chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch theo lộ trình trong từng giai đoạn và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục của trường.
c. Tổ trưởng chuyên môn:
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.
- Tổ chức phân công cho các bộ phận, cá nhân thực hiện kế hoạch phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.
- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên.
e. Công đoàn:
- Xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể từng năm học. Phối hợp tổ chức ký cam kết thi đua trong từng việc, vận động đoàn viên thực hiện tốt lộ trình kế hoạch và chăm lo cải thiện đời sống của đoàn viên.
- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên thực hiện đạt mục tiêu các nội dung và giải pháp trong kế hoạch; tích cực đóng góp ý kiến với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những giải pháp phù hợp để thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển.
f. Đội TNTP HCM:
- Tuyên truyền vận động đội viên và học sinh tích cực học tập tham gia các hoạt động của nhà trường, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hành vi và các kỹ năng sống. Nâng cao vai trò của Ban chỉ huy Liên đội trong các hoạt động của trường lớp.
- Củng cố và nâng cao chất lượng đội viên, tích cực xây dựng kỷ cương, kỷ luật học đường, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thường xuyên tổ chức sinh hoạt các chuyên đề giáo dục kỷ năng sống, giá trị sống cho đội viên.
- Xây dựng các mô hình giáo dục đạo đức; tăng cường giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội.
g. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác theo từng năm học.
- Thường xuyên học tập nâng cao năng lực chuyên môn; rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phấn đấu trở thành các giáo viên, nhân viên giỏi đóng góp vào sự phát triển của trường thực hiện mục tiêu chiến lược.
- Tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu của nhà trường.
h. Đối với học sinh:
- Không ngừng học tập, rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động giáo dục và phong trào thi đua của nhà trường, khắc phục khó khăn để vươn lên trong học tập, có hoài bão và định hướng tương lai, rèn luyện kỹ năng sống để hoà nhập với cuộc sống tốt hơn đáp ứng được yêu cầu của xã hội, tiếp tục học bậc trung học phổ thông hoặc học nghề.
- Phát huy tinh thần sáng tạo, biết làm việc hợp tác, khoa học.
i. Ban đại diện cha mẹ học sinh
- Tham gia góp ý việc triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển; cộng tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục.
-Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và vận động xã hội hóa giáo dục; cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng ủng hộ việc thực hiện mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường; quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện tốt nhất để con em học tập, rèn luyện và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
j. Đối với các cá nhân khác:
Căn cứ kế hoạch chiến lược của trường để xây dựng kế hoạch thực hiện cho bản thân. Tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác được phân công góp phần thực hiện thành công kế hoạch chiến lược của trường đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.
4. Kiến nghị:
* Đối với UBND huyện Châu Phú và Phòng GD&ĐT:
- Phê duyệt kế hoạch chiến lược và hỗ trợ cho trường trong thực hiện nội dung các hoạt động đảm bảo được thời gian và tiến độ.
- Quan tâm hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính, đầu tư cho nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược theo kế hoạch đề ra; Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác đoàn thể, công tác chuyên môn cho đội ngũ cốt cán ở trường để đáp ứng yêu cầu hiện nay.
- Thường xuyên quan tâm theo dõi chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu đã đề ra.
* Đối với chính quyền địa phương:
Quan tâm chỉ đạo các lực lượng đoàn thể địa phương giúp cho nhà trường hạn chế học sinh bỏ học, tạo điều kiện cho trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của trường trong giai đoạn hiện nay
VI. Kết luận:
Trên là kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Bình Mỹ giai đoạn 2015–2020 và tầm nhìn đến năm 2025, giúp cho nhà trường có định hướng cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch hàng năm. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, của ngành trong giai đoạn 2015 – 2020. Mỗi thành viên trong nhà trường, tùy theo vị trí công việc được phân công có trách nhiệm thực hiện tốt nội dung kế hoạch chiến lược nầy bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhà trường trong giai đoạn mới./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT huyện Châu Phú
‘để báo cáo và
phê duyệt’;
- UBND xã Bình Mỹ ‘để tham mưu’
- Website của nhà trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Hùng
 
bình luận
 

Ảnh hoạt động

Học trực tuyến
(Thời khóa biểu áp dụng từ 06/09/2021)
NĂM HỌC 2021-2022
Xem thời khóa biểu
(Chú ý: để học chỉ cần chọn môn ở dưới & chọn bài là học)

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 8170

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 224879

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3210580


Tin tức & sự kiện

Thông báo từ Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang, các trường Mần non, Tiểu học và THCS nghỉ đến khi có thông báo  
Học trực tuyến từ 30/03/2020 - 04/04/2020  

Đăng nhập