Tin tức » Tổng hợp »

Chủ nhật - 06/11/2016 21:20

Quy chế nâng lương trước hạn

Quy chế này quy định việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, người lao động của trường Trung học cơ sở Bình Mỹ do lập thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 1 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN CHÂU PHÚ
TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 210/QĐ-THCS.BM Bình Mỹ, ngày 11  tháng  11   năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
đối với cán bộ, công chức, viên chức trường THCS Bình Mỹ
do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH MỸ
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án triển khai thực hiện Thông tư 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV;
            Căn cứ vào biên bản cuộc họp liên tịch thống nhất ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trường THCS Bình Mỹ do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ngày 02 tháng 11 năm 2013 giữa Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân trường THCS Bình Mỹ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trường THCS Bình Mỹ do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Điều 2. Các bộ phận có liên quan, toàn thể cán bộ-công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường THCS Bình Mỹ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG
Như Điều 2;
-Phòng GD-ĐT Châu Phú “để báo cáo”
-Ban Chấp hành Công Đoàn “để phối hợp”
-Ban Thanh tra nhân dân “để giám sát”
- Lưu: VT
                                                                                         Nguyễn Thanh Hùng
QUY CHẾ
Nâng bậc lương trước thời hạn
đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc trường Trung học cơ sở Bình Mỹ do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
(Ban hành kèm theo Quyết định số  210  /QĐ-THCS.BM ngày 11 tháng 11 năm 2013
của trường Trung học cơ sở Bình Mỹ.
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, người lao động của trường Trung học cơ sở Bình Mỹ do lập thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 1 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.
2. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, vi
ên chức và người lao động được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ kể cả người hợp đồng lao động được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định.
Điều 2. Nguyên tắc chung
1. Đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ và đúng đối tượng nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc, góp phần đưa trường Trung học cơ sở Bình Mỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đề nghị nâng lương trước hạn phải là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất tại đơn vị trong suốt thời gian giữ bậc lương, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh (Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang hưởng bậc lương cuối cùng của ngạch thì không được xem xét nâng lương trước thời hạn)
3. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm của trường Trung học cơ sở Bình Mỹ tối đa bằng 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (không tính cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do nghỉ hưu).
4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn phải còn thời gian để được nâng bậc lương trước thời hạn từ 1 tháng đến 12 tháng.
5. Thời gian nâng bậc lương trước hạn không được quá 12 tháng và không được thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh
5. Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn:
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của trường Trung học cơ sở Bình Mỹ phải đạt tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên (được quy định tạo khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV) và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản.
6. Tiêu chuẩn xét nâng lương trước hạn:
 Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt cả 2 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương:  
+ Được cấp có thẩm quyền đánh giá đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ trở lên”.
+ Không bị xử lý kỷ luật với bất cứ hình thức nào.
- Lập thành tích xuất sắc: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận thành tích đạt được bằng văn bản (theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng) và được xét ưu tiên cho người có cấp độ thành tích cao hơn đến người có cấp độ thành tích thấp hơn; người có thành tích nhiều hơn đến người có thành tích ít hơn; thành tích đã được tính để xét bậc lương trước thời hạn lần này thì không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần sau.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn
1. Thành tích được xác định theo thời điểm ban hành Quyết định công nhận thành tích và được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu thành tích đó nằm trong khoảng 6 năm đối với ngạch công chức, viên chức loại A hoặc 4 năm đối với ngạch công chức, viên chức loại B hoặc nhân viên thừa hành, phục vụ;
2. Đối với các trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì thành tích chỉ được tính từ sau ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn;
Điều 4. Cấp độ thành tích và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn
1. Nâng bậc lương trước thời hạn từ 10 đến 12 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và được khen thưởng bằng một trong các hình thức sau:
+ Huân chương lao động (hạng I, II, III);
+ Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
+ Bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ; của Bộ GDĐT và các Bộ, ngành cấp Trung ương.
+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liền.
2. Nâng bậc lương trước thời hạn từ 7-9 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và được khen thưởng bằng một trong các hình thức sau:
+ Bằng khen, giấy khen của UBND Tỉnh, của Sở GDĐT; các ban ngành Đoàn thể cấp tỉnh về thành tích công tác năm;
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;
3. Nâng bậc lương trước thời hạn từ 3-6 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và được khen thưởng bằng một trong các hình thức sau:
+ Bằng khen, giấy khen của UBND huyện; của Phòng Giáo dục và của ban ngành, đoàn thể cấp huyện.
+ Lao động tiên tiến.
4. Tiêu chí ưu tiên: Nếu nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngang nhau về cấp độ thành tích mà số lượng người được xét nâng bậc lương trước thời hạn nhiều hơn chỉ tiêu giao (vượt 10%) thì ưu tiên theo thứ tự sau:
+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã lập thành tích xuất sắc trong kỳ nâng bậc lương trước thời hạn lần trước, nhưng chưa được quyết định nâng bậc lương trước thời hạn;
+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa được nâng bậc lương trước thời hạn và:
* Là nữ;
* Có hệ số lương thấp hơn;
* Tuổi đời cao hơn.
Điều 5. Hồ sơ xét nâng bậc lương trước thời hạn
- Biên bản xét nâng bậc lương trước thời hạn của trường THCS Bình Mỹ
- Các quyết định công nhận thành tích của cấp có thẩm quyền (bản photo).
- Bản đánh giá công tác của cán bộ, công chức, viên chức hằng năm;
- Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được bình xét nâng bậc lương trước thời hạn.
Điều 6. Hội đồng bình xét nâng bậc lương trước thời hạn
1. Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bình Mỹ ban hành quyết định thành lập Hội đồng bình xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc trường Trung học cơ sở Bình Mỹ, với thành phần sau đây:
- Chủ tịch hội đồng: Hiệu trưởng.
- Phó chủ tịch hội đồng: Chủ tịch CĐCS trường Trung học cơ sở Bình Mỹ.
- Thư ký: Thư ký Hội đồng trường.
- Các ủy viên: Các Phó Hiệu trưởng; các Tổ trưởng chuyên môn; Kế toán và Trưởng ban thanh tra nhân dân trường Trung học cơ sở Bình Mỹ
2. Hội đồng bình xét làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết bằng phiếu kín theo đa số. Nếu số phiếu ngang nhau (50%) thì Chủ tịch hội đồng quyết định. 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Quy định trách nhiệm
* Hiệu trưởng:
-Xây dựng Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc trường Trung học cơ sở Bình Mỹ tổ chức lấy ý kiến thống nhất của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, Ban Chấp hành công đoàn và ký quyết định ban hành quy chế sau khi lấy ý kiến.
- Vào ngày 15 tháng 10 hằng năm, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ điều điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn công bố cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan biết (kèm theo thành tích đạt được). Nếu có ý kiến phản hồi thì rà soát, xem xét và điều chỉnh lại cho chính xác;
- Thành lập Hội đồng bình xét nâng bậc lương trước thời hạn và tổ chức cho Hội đồng bình xét vào ngày 25 tháng 10 hằng năm;
- Công bố kết quả bình xét cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được Hội đồng thống nhất bình xét nâng bậc lương trước thời hạn vào ngày 30 tháng 10 hằng năm.
- Nếu có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khiếu nại thì Hiệu trưởng phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở giải quyết và trả lời cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết. Nếu có sai sót thì điều chỉnh lại danh sách và công bố lại cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết;
- Gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú xem xét trước 05/11 hằng năm.
- Ra quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của trường THCS Bình Mỹ (trừ viên chức quản lý) sau khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú thẩm định.
* Đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động
- Thực hiện tốt quy chế nâng bậc lương trước thời đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của trường THCS Bình Mỹ do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;
- Bổ túc kịp thời hồ sơ có liên quan đến thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn kịp thời, đúng quy định vào ngày 20 tháng 10 hằng năm.
- Sau khi công bố kết quả bình xét cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu xét thấy chưa hợp lý thì làm đơn khiếu nại gửi về Ban chấp hành công đoàn cơ sở (hoặc Ban Thanh tra nhân dân) của trường- chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả của Hội đồng xét.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
- Quy chế này được thực hiện xét nâng lương trước thời hạn từ năm 2013 trở đi. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phản ánh về Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và Hiệu trưởng nhà trường để xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp.
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nộp hồ sơ chậm trễ so với thời gian quy định sẽ không được Hội đồng bình xét nâng bậc lương trước thời hạn của trường THCS Bình Mỹ xem xét;
- Mọi sự thắc mắc, khiếu nại có liên quan đến việc bình xét sẽ không được Hội đồng giải quyết nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gửi đơn khiếu nại sau khi hết thời hạn quy định./.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
NGUYỄN THANH HÙNG
 Tải quy chế tại đây
bình luận
 

Ảnh hoạt động

Học trực tuyến
(Thời khóa biểu áp dụng từ 06/09/2021)
NĂM HỌC 2021-2022
Xem thời khóa biểu
(Chú ý: để học chỉ cần chọn môn ở dưới & chọn bài là học)

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 8170

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 224737

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3210438


Tin tức & sự kiện

Thông báo từ Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang, các trường Mần non, Tiểu học và THCS nghỉ đến khi có thông báo  
Học trực tuyến từ 30/03/2020 - 04/04/2020  

Đăng nhập