Ôn bài »

Tin học 6

Thông tin là gì?

Xem trả lời

Thông tin là những gì con người thu nhận được từ thế giới xung quanh và về chính con người. Thông tin mang lại sự hiểu biết cho con người
 
Học trực tuyến
(Thời khóa biểu áp dụng từ 06/09/2021)
NĂM HỌC 2021-2022
Xem thời khóa biểu
(Chú ý: để học chỉ cần chọn môn ở dưới & chọn bài là học)