Tổ chuyên môn » Thể dục »

Thứ bảy - 28/03/2020 04:45

Học trực tuyến môn Thể Dục

(Dành cho học sinh trường THCS Bình Mỹ Từ 30/03/2020 - 04/04/2020)

(Chú ý: để xem bài giảng chỉ cần chọn vào chữ "Đã có bài")
LỚP 6
Tuần Tiết Nội dung bài dạy học kì II Xem bài dạy
22 41
42
Bóng ném: Một số bài tập bổ trợ môn bóng ném. Học kỹ thuật tại chỗ dần bóng, chuyền bóng bằng 1 tay trên vai, bên mình. Đã có bài
23 43
44
Bóng ném: Ôn kỹ thuật tại chỗ dẫn bóng, chuyền bóng bằng 1 tay trên vai, bên mình. Học chuyền bóng bằng 1 tay dưới thấp;  kỹ thuật tại chỗ bắt bóng bằng 2 tay. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
24 45
46
Bóng ném: Ôn kỹ thuật tại chỗ dần bóng, dẫn bóng di chuyển; chuyền bóng bằng 1 tay trên vai, bên mình, dưới thấp. Học tại chỗ chuyền bóng bằng 2 tay trước ngực trực tiếp. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
25 47
48
Bóng ném: Ôn kỹ thuật tại chỗ dần bóng, dẫn bóng di chuyển; tại chỗ chuyền bóng bằng 2 tay trước ngực trực tiếp;  kỹ thuật tại chỗ bắt bóng bằng 2 tay. Học mới  tại chỗ chuyền bóng bằng 2 tay trước ngực gián tiếp. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
26 49
50
Ôn tập chủ đề đã học
Kiểm tra
 
27 51
52
Bóng chuyền: Tung và bóng bóng cá nhân bằng hai tay; tung và bắt bóng theo nhóm hai người. Tư thế chuẩn bị, đi thường, bướt trượt, chạy. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
28 53
54
Bóng chuyền: Tung và bóng bóng theo nhóm hai người. Tư thế chuẩn bị, đi thường, bướt trượt, chạy. Chuyền bóng cao tay bằng hai tay.  Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
29 55
56
Bóng chuyền: Tư thế chuẩn bị, đi thường, bướt trượt, chạy. Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
30 57
58
Bóng chuyền: Tư thế chuẩn bị, đi thường, bướt trượt, chạy. Chuyền bóng cao tay bằng hai tay.  Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
31 59, 60 Ôn tập các chủ đề đã học
Kiểm tra
 
32 61, 62 Ôn kiểm tra HKII  
33 63, 64 Kiểm tra HKII (Dự kiến)  

LỚP 7
Tuần Tiết Nội dung bài dạy học kì II Xem bài dạy
(1)22 41 – 42 Bóng rổ: Một động tác bổ trợ bóng rổ.Tại chỗ dần bóng ( đập bóng, nhồi bóng ) 1 tay, trọng tâm cao và trọng tâm thấp.  Đã có bài
(2)23 43 – 44 Bóng rổ: Ôn chuyền và bắt bóng 2 tay trước ngực; chạy dẫn bóng. Học tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
(3)24 45  46 Bóng rổ: Ôn chuyền và bắt bóng 2 tay trước ngực; chạy dẫn bóng. Tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao. Học mới dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay trên cao. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
(4)25 47  48 Bóng rổ: Ôn chạy dẫn bóng. Tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao. Dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay trên cao. Một số điểm trong luật thi đấu bóng rổ. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
(5)26 49 50 Ôn tập chủ đề đã học
Kiểm tra
 
(6)27 51  52 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV.  
(7)28 53 54 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV.  
(8)29 55 56 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV.  
(9)30 57 58 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV.  
(10)31 59 60 Ôn tập chủ đề đã học
Kiểm tra
 
(11)32 61 62  Ôn tập HKII  
(12)33 63 64 Kiểm tra HKII  
 
LỚP 8
Tuần Tiết Nội dung bai dạy học kì II Xem bài dạy
(1)22 41 – 42 Bóng chuyền: Ôn trò chơi và một số bài tập bổ trợ, phát triển thể lực chung. Đi bước thường, đi bước trượt, chạy. Chuyền bóng cao tay.   Đã có bài
(2)23 43 -  44 Bóng chuyền: Ôn một số bài tập bổ trợ; chuyền bóng cao tay, đệm bóng. Phát bóng chính diện thấp tay. Một số điểm trong Luật Bóng chuyền. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
(3)24 45 – 46 Bóng chuyền: Ôn một số bài tập bổ trợ; chuyền bóng cao tay, đệm bóng. Phát bóng chính diện thấp tay. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
(4)25 47 – 48 Bóng chuyền: Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng. Phát bóng chính diện thấp tay. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
(5)26 49 50 Ôn tập các chủ đề đã học
Kiểm tra: Học sinh chọn chủ đề.
 
(6)27 51 52 Bóng ném: Một số bài tập bổ trợ môn bóng ném. Ôn kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng bằng 1 tay trên vai, bên mình, dưới thấp, sau lưng…  
(7)28 53 – 54 Bóng ném: Ôn kỹ thuật dẫn bóng di chuyển bằng 2 tay; tại chỗ chuyền bóng bằng 1, 2 tay; kỹ thuật tại chỗ bắt bóng bằng 1, 2 tay. Một số điểm trong luật Bóng ném. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
(8)29 55 – 56 Bóng ném: Ôn kỹ thuật dẫn bóng di chuyển bằng 2 tay; tại chỗ chuyền bóng bằng 1, 2 tay; kỹ thuật tại chỗ bắt bóng bằng 1, 2 tay; đà 1 - 3 bước ném cầu môn. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
(9)30 57 – 58 Bóng ném: Ôn kỹ thuật dẫn bóng di chuyển bằng 2 tay; tại chỗ chuyền bóng bằng 1, 2 tay; kỹ thuật tại chỗ bắt bóng bằng 1, 2 tay. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
(10)31 59 60 Ôn tập các chủ đề đã học
Kiểm tra
 
(11)32 61 62 Ôn tập HKII  
(12)33 63 64 Kiểm tra HKII  
 
LỚP 9
Tuần Tiết Nội dung bài dạy học kì II Xem bài dạy
(1)22 41 42 Bóng rổ: Ôn chạy dẫn bóng. Tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao. Dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay trên cao Giới thiệu tại chỗ ném rổ 3 điểm. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  Đã có bài
(2)23 43 – 44  Bóng rổ: Ôn tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao. Dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay trên cao, 1 tay dưới thấp. Một số điểm trong luật bóng rổ. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
(3)24 45 – 46 Bóng rổ: Ôn tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao. Dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay trên cao. Giới thiệu một số chiến thuật trong thi đấu bóng rổ. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
(4)25
 
 
47 – 48 Bóng rổ: Ôn tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao. Dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay trên cao. Một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).  
(5)26 49 50 Ôn tập các chủ đề đã học
Kiểm tra
 
(6)27 51 52 TTTC:Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV.  
(7)28 53 54 TTTC:Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV.  
(8)29 55  56 TTTC:Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV.  
(9)30 57  58 TTTC:Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV.  
(10)31 59 60 Ôn tập chủ đề đã học
Kiểm tra
 
(11)32 61 62 Ôn tập HKII  
(12)32 63 64 Kiểm tra HKII  
 

Tác giả bài viết: Trường THCS Bình Mỹ

bình luận
 

Ảnh hoạt động

Học trực tuyến
(Thời khóa biểu áp dụng từ 06/09/2021)
NĂM HỌC 2021-2022
Xem thời khóa biểu
(Chú ý: để học chỉ cần chọn môn ở dưới & chọn bài là học)

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 8170

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 225001

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3210702


Tin tức & sự kiện

Thông báo từ Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang, các trường Mần non, Tiểu học và THCS nghỉ đến khi có thông báo  
Học trực tuyến từ 30/03/2020 - 04/04/2020  

Đăng nhập