Tổ chuyên môn » Tin học »

Thứ tư - 21/10/2020 08:26

Hoạt động Hội đồng bộ môn Tin học cấp THCS Năm học 2020 – 2021

Hội đồng bộ môn Tin học xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động HĐBM cấp THCS huyện Châu Phú năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

 

PHÒNG GD VÀ ĐT CHÂU PHÚ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TIN HỌC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Châu Phú, ngày   04  tháng 10  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động Hội đồng bộ môn Tin học cấp THCS

Năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 802/KH-PGDĐT ngày 02/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hoạt động của Hội đồng bộ môn (HĐBM) cấp THCS năm học 2020-2021.

Căn cứ Quyết định số: 109 /QĐ-PGDĐT ngày 04/09/2020 của Phòng GDĐT về việc thành lập Hội đồng bộ môn cấp THCS năm học 2020 – 2021;

Hội đồng bộ môn Tin học xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động HĐBM cấp THCS huyện Châu Phú năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

1.  Hoạt động HĐBM  Tin học gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2020-2021. Theo định hướng đổi mới mạnh mẽ hoạt động chuyên môn nhằm tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh.

2. Tập trung vào đổi mới chuyên môn, nhất là sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, từng bước đáp ứng mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học.

3. Hội đồng bộ môn Tin học có nhiệm vụ tư vấn, tác nghiệp chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ hoạt động dạy học và giáo dục, Đặc biệt quan tâm tư vấn, hỗ trợ tổ bộ môn và giáo viên soạn giảng theo hướng đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông mới, tham gia đánh giá. Đổi mới kiểm tra đánh giá cho phù hợp với thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế, đánh giá xếp loại học sinh THCS ban hành kèm theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT.  

4. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, tin học trẻ giúp các trường trong việc bồi dưỡng mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa tin học.

5. Xây dựng các hoạt động ngoại khóa trên cơ sở dạy lập trình Scratch. Áp dụng việc dạy học STEM một số chủ đề ở chương trình môn Tin học . Tiếp tục tư vấn, hỗ trợ nhà trường và giáo viên triển khai thực hiện tốt dự giờ, thao giảng chuyên đề, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật; đồng thời tham gia phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục theo hướng linh hoạt, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH:

1. Tổ chức chuyên đề bộ môn: Tổ chức 4 chuyên đề cấp huyện (HK1: 03 chuyên đề; HK 2: 02 chuyên đề). Chủ yếu 04 nội dung sau:

- Thứ nhất: Tập trung các chuyên đề nâng cao kiến thức và kỹ năng bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS.

- Thứ hai: Tư vấn, hỗ trợ nhà trường và giáo viên triển khai thực hiện tốt các hoạt động, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh; hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống; theo hướng linh hoạt, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

- Thứ ba: Xây dựng và chia sẻ kinh nghiệm các tiết chuyên đề, chủ đề dạy học, dạy học STEM một số chủ đề ở chương trình môn Tin học.

- Thứ tư: Phối hợp cùng với nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cho giáo viên các bộ môn khác. Từng bước tập hợp nguồn học liệu bao gồm: Các phần mềm phục vụ công tác dạy và học và ứng dụng CNTT cho kiểm tra trên Internet; bài giảng điện tử ……

2. Thực hiện khung phân phối chương trình theo khung thời gian năm học:

HĐBM Tin học hướng dẫn và thực hiện triển khai nhiệm vụ hội đồng bộ môn về khung chương trình là phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ bộ môn tin học  trong chương trình giáo dục phổ thông; phù hợp với khung kế hoạch thời gian 35 tuần thực học bao gồm việc ôn tập, kiểm tra định kỳ và thời gian dự trữ (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần),

Chương trình, kế hoạch phải có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thực hành, và kiểm tra định kỳ.

3. Đổi mới phương pháp dạy học

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực sáng tạo, chủ động học tập của học sinh: dạy theo định hướng năng lực, dạy tích hợp liên môn, sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Thực hiện tốt 5 hoạt động lên lớp (khởi động; hình thành kiến thức; củng cố kiến thức;vận dụng kiến thức; tìm tòi mở rộng).

- Trong công tác soạn giảng, thao giảng phải thể hiện rõ vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học nào vào tiết dạy, thể hiện được quy trình áp dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học trong việc triển khai nội dung cho học sinh.

- Vận dụng các phương pháp dạy học năng động: giáo viên xây dựng kế hoạch bài giảng, giáo án có ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm hỗ trợ giáo dục kết hợp công cụ phục vụ dạy học, mạng Internet. Đặc biệt quan tâm thiết kế và tổ chức dạy học theo chủ đề STEM.

- Thực hiện tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống và tham gia cuộc thi khoa học dành cho học sinh trung học; tham gia phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục trong nhà trường theo hướng linh hoạt, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

4. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá

- Đánh giá cả quá trình học tập của học sinh, qua đó hình thành cách học, cách kiểm tra phù hợp với nhu cầu hiện tại và đảm bảo học sinh tiếp thu đủ lượng kiến thức quy định.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực tự học tự nghiên cứu. Kết hợp đánh giá học sinh dựa trên phẩm chất (sống yêu thương; sống tự chủ; sống trách nhiệm) và năng lực (năng lực tự học; năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực thẩm mỹ; năng lực thể chất; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực tính toán; năng lực công nghệ thông tin và truyền thông).

5. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐBM - Bồi dưỡng học sinh giỏi:

-Tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy: sử dụng giáo án điện tử, bài giảng E-learning, học tập và trao đổi chuyên môn qua truonghocketnoi.edu.vn, tạo nhóm lớp, bài giảng trên trang web truonghocketnoi.edu.vn để giảng dạy.

Chuyên đề thao giảng cấp huyện được tổ chức theo kế hoạch:

Các chuyên đề thao giảng định hướng đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học. Các chuyên đề cần phân tích, đánh giá, nhận xét trên người học không tham gia đánh giá người dạy.

Tăng cường xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát hiện học sinh giỏi, kịp thời bồi dưỡng các học sinh năng khiếu nhất là học sinh cấp THCS.

Tổ trưởng Hội đồng bộ môn tin học và các thành viên nghiên cứu các đề thi cấp tỉnh của những năm gần đây xây dựng thành các chủ đề, biên soạn các bài tập nâng cao theo từng chủ đề. Tổ chức  chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn. Hội đồng bộ môn tư vấn các trường mở các lớp bồi dưỡng sớm để có đủ quỹ thời gian ôn luyện.

Các  sớm có kế hoạch lựa chọn học sinh ra lớp bồi dưỡng chậm nhất là cuối tháng 10/2020, rút kinh nghiệm đề thi các năm qua, giao lưu học hỏi các đơn vị có thế mạnh, kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng hàng năm đạt giải như:  THCS Cái Dầu, THCS Mỹ Đức, THCS Thạnh Mỹ Tây, THCS Bình Mỹ, THCS Vĩnh Thạnh Trung 2…..

Hội đồng bộ môn báo cáo chuyên đề BDHSG trong tháng 11 để kịp thời hỗ trợ giáo viên trong công giảng ôn luyện.

Hướng dẫn các phương pháp tự học của từng bộ môn đối với học sinh, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém.

6. Cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên:

Hội đồng bộ môn Tin học hỗ trợ học sinh trong cuộc thi khoa học kỹ thuật.  Năm học 2020-2021 cố gắng có 2 mô hình tham gia dự thi cấp tỉnh. Các đơn vị cố gắng thực hiện để có sản phẩm sự thi cấp tỉnh.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Lịch sinh hoạt Hội đồng bộ môn

          Hoạt động của các môn thực hiện đúng ngày thứ năm trong tuần, tổ chức các chuyên đề vào buổi sáng và ghi vào kế hoạch cụ thể.

2. Phân công thực hiện

a) Trách nhiệm tổ trưởng HĐBM của huyện:

          - Bám sát cấu trúc kế hoạch chung của Phòng GD&ĐT để xây dựng chương trình hoạt động bộ môn một cách hợp lý (kế hoạch chung và chương trình cụ thể).

          - Tổ chức triển khai nhiệm vụ của bộ môn đến giáo viên.

          - Tổ chức hội thảo chuyên môn, chuyên đề minh họa thao giảng theo kế hoạch.

          b) Trách nhiệm của giáo viên:

          - Tham gia đầy đủ, đúng giờ, có trách nhiệm, nhiệt tình đóng góp ý kiến thảo luận để hoàn chỉnh các chuyên đề minh họa thao giảng.

          - Tiếp thu nghiêm túc các vấn đề đã được thống nhất tại các buổi sinh hoạt Hội đồng bộ môn và có trách nhiệm triển khai các nội dung phiên họp Hội đồng bộ môn đến tổ chuyên môn của nhà .

          IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

- Lịch báo cáo:

+ Tổ trưởng HĐBM cấp huyện cần bám sát kế hoạch HĐBM cấp huyện, định kỳ tổ trưởng HĐBM gửi báo cáo hoạt động về Phòng (qua Phòng Chuyên môn).

+ Sơ kết học kỳ I, gửi trước ngày 10/01/2021:

+Tổng kết hoạt động cuối năm gửi trước ngày 20/6/2021 và thực hiện các báo cáo khác (nếu có) theo yêu cầu của Phòng GDĐT./.

  - Hồ sơ báo cáo: Biên bản thảo luận các lần họp; phiếu dự giờ (nếu có); Báo cáo sơ kết, tổng kết.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của  HĐBM Tin học  năm học 2020 -2021.

DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT

  Châu Phú, ngày      tháng     năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

Huỳnh An Khước

 

TM. TỔ BỘ MÔN TIN HỌC

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Hoạt động Hội đồng bộ môn Tin học huyện Châu Phú

Cấp THCS - Năm học 2020 – 2021

 

Tháng

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Phân công

10/2020

 

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động HĐĐM của bộ môn.

Trong tháng

PGDĐT

Tổ trưởng

- Triển khai kế hoạch hoạt động HÐBM.

13h 30’

08/10/2020

 THCS Mỹ Đức

Tổ trưởng

Gửi kế hoạch hoạt động HĐBM

Theo lịch

Trong tháng

PGDĐT

Tổ trưởng

- Ra lớp bồi dưỡng học sinh giỏi,  Tin học trẻ không chuyên. Tham gia cuộc thi KHKT

Trong tháng

Đơn vị

Đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2020

- Báo cáo chuyên đề Chuyên đề nâng cao bồi dưỡng thi Tin học trẻ cấp Tỉnh.

Các thuật toán, giải thuật nâng cao trong giải các bài toán lập trình. + Hướng dẫn các thuật Toán Scratch. + Chia sẻ những nội dung trong thi tin học trẻ bảng B2.

Thực hiện: Lê Tấn Phúc, Lý Thị Thanh Thúy, Nguyễn Phước Thiện.

7h 45’

19/11/2020

 THCS Đào Hữu Cảnh

Mỗi đơn vị 3 giáo viên

- Kiểm tra chuyên đề thực hiện chương trình.

Trong tháng

Đơn vị

Tổ trưởng

Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học.

Trong tháng

Đơn vị

Các đơn vị

12/2020

- Kiểm tra chuyên đề thực hiện chương trình.

Trong tháng

Đơn vị

Các đơn vị

Định hướng công tác ôn tập thi HKI

Trong tháng

 

Đơn vị

Các đơn vị

Chuyên đề sử dụng các ứng dụng có sẵn của công cụ trực tuyến làm các bài trắc nghiệm Tin học, hỗ trợ các bộ môn có công thức Toán …Internet.

Thực hiện: Nguyễn Phước Thiện, Lê Tấn Phúc.

17/12/2020

 

THCS Mỹ Phú

Tất cả giáo viên Tin học

- Chấm bài, vào điểm và thống kê chất lượng bộ môn.

Trong tháng

Đơn vị

Các đơn vị

- Chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết HĐBM

25/12/2020

Cụm trưởng các đơn vị

Tổ trưởng

01/2021

Hội thi Tin học trẻ cấp huyện

Trong tháng

Có kế hoạch riêng

Các đơn vị

Báo cáo sơ kết HĐBM nộp PGD

7h 45’

10/01/2021

 

Tổ trưởng

Chuyên đề: xây dựng chủ đề dạy học theo phương pháp STEM “Ứng dụng Excel trong cuộc sống”

7h 45’

21/01/2021

THCS Bình Thủy

Nhóm Trưởng +

GV khối 7

03/2021

Thi HSG Văn Hóa Cấp Tỉnh, Tin học trẻ

Trong tháng

Có kế hoạch riêng

Các đơn vị

Chuyên đề: xây dựng chủ đề dạy học theo phương pháp STEMTạo Clips quảng cáo sản phẩm địa phương trên Youtube

7h 45’

18/03/2021

THCS Bình Mỹ

Nhóm Trưởng +

GV khối 9

04/2021

 

- Kiểm tra chuyên đề thực hiện chương trình.

- Ôn tập Thi học kỳ II

Trong tháng

Đơn vị

Các đơn vị

- Chấm bài, vào điểm và thống kê chất lượng bộ môn.

Theo kế hoạch

Đơn vị

Các đơn vị

 

05/2021

 

- Ôn tập Thi học kỳ II,

Thi học kỳ II

Theo kế hoạch

Đơn vị

Các đơn vị

- Chấm bài, vào điểm và thống kê chất lượng bộ môn.

Theo kế hoạch

Đơn vị

Các đơn vị

- Báo cáo tổng kết HĐBM

15/05/2021

Cụm trưởng các đơn vị

Tổ trưởng, thành viên

 

HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TIN HỌC

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Phước Thiên

bình luận
Mã an toàn:
Mã chống spamThay mới
 

Ảnh hoạt động

Học trực tuyến
(Thời khóa biểu áp dụng từ 06/09/2021)
NĂM HỌC 2021-2022
Xem thời khóa biểu
(Chú ý: để học chỉ cần chọn môn ở dưới & chọn bài là học)

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 8170

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 225186

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3210887


Tin tức & sự kiện

Thông báo từ Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang, các trường Mần non, Tiểu học và THCS nghỉ đến khi có thông báo  
Học trực tuyến từ 30/03/2020 - 04/04/2020  

Đăng nhập